Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2014

08:26
08:26
08:24
Zaraz go zajebię. Tylko wypiję kawę.
— Jakub Żulczyk
08:24
Zaraz go zajebię. Tylko wypiję kawę.
— Jakub Żulczyk
08:23
3822 f624
Reposted fromShini Shini viatrue-love true-love
08:23
8429 6b5e 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viatrue-love true-love
08:23
7528 f0da 500
Reposted frompollywood pollywood viatrue-love true-love

June 22 2014

14:07
1959 fa96
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 20 2014

06:45
Nie oczekuj nic po ludziach, oni i tak zawiodą. Lepiej stawiaj sobie samemu oczekiwania. Wyjdziesz z tego lepszy i silniejszy.
— Blackkrose
Reposted fromBlackkRose BlackkRose viacytaty cytaty

May 19 2014

07:36
4285 cb81
Reposted fromtrustworthy trustworthy vianothingmore nothingmore
07:35
0529 ab27
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianothingmore nothingmore
07:28
4693 f8d0 500
Reposted fromdaffodils daffodils viatrue-love true-love
07:28
Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze.
— Og Mandino
Reposted fromrailus railus

May 06 2014

16:28
7835 41fb
Reposted fromte-quiero te-quiero viathesmajl thesmajl
16:26
4782 053f 500
Reposted fromreycio reycio viapesymista pesymista
16:24
1074 e921
Reposted fromoutline outline viapesymista pesymista
16:24
0853 8a32 500

May 04 2014

14:20
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy
14:20
Zawsze pozostaje urojona podróż po obłokach.
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted frompesy pesy
14:17
9881 87a7
Reposted fromobliviate obliviate vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl